STT Tên thủ tục Tên lĩnh vực/Cơ quan quản lý Mức độ Hành động
1
4
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3