Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Tên lĩnh vực/Cơ quan quản lý Mức độ Hành động
1
4
2
3
3
4
4
4
5
4
6
4
7
3
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Trang: 1  2